Due Diligence Human Capital Risks

U overweegt te fuseren met een andere organisatie of een andere onderneming over te nemen om uw activiteiten uit te breiden.

Wanneer beide partijen de handen hebben geschud worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst is doorgaans een ontbindende voorwaarde opgenomen, waarin wordt gesteld dat een door de koper uit te voeren Due Diligence Onderzoek tot bevredigende uitkomsten dient te leiden. Als koper wilt u immers weten of alle informatie die u van de verkoper of fusiekandidaat ontvangt daadwerkelijk correct en volledig is.
Doorgaans beslaat dit boekenonderzoek voornamelijk uit financiële, fiscale en juridische aspecten. En hoewel het van belang is om te weten hoe de kosten zich na de bedrijfsovername ontwikkelen is vaak slechts een korte inventarisatie van het ziekteverzuim opgenomen in het onderzoek. Kostenstijgingen in sociale zekerheid van 200% of meer na fusie of overname zijn namelijk geen uitzondering.

U neemt met de fusie of overname de doorbelasting over van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering mee. Per dossier zijn deze kosten gemiddeld zo’n € 150.000,- over een periode van 10 jaar. Deze kosten komen rauw op uw dak wanneer dit van tevoren niet goed onderzocht is.

En met de recentelijk wijziging in de Ziektewet, de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, vordert het UWV de gemaakte loonkosten voor flexwerkers via een gedifferentieerde premie terug bij u als laatste werkgever. Flexwerkers zijn onder meer werknemers die met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst zijn gegaan en door het UWV zijn begeleid. Deze kosten lopen op tot zo’n € 250.000 per dossier over een periode van 12 jaar. Als kopende partij neemt u ook deze kosten over.

Om in deze kosten van tevoren inzicht te krijgen hebben wij van ConvalSense het Due Diligence Human Capital Risks ontwikkeld.

De uitkomsten van ons onderzoek geven u verhelderend inzicht in de huidige en de te verwachten financiële kosten in sociale zekerheidsrisico’s. In ons adviesrapport geven wij concreet aan hoe deze risico’s beperkt worden.

Ons onderzoek richt zich specifiek op de volgende rubrieken:

  1. De huidige en de te verwachten loonschade bij verzuim;
  2. De huidige en de te verwachten WAO -en WGA-kosten;
  3. Subsidieregelingen loondoorbetaling;
  4. Analyse personeelsadministratie.

De uitkomsten van dit onderzoek:

  1. Levert een scherpe analyse en een concreet advies per rubriek;
  2. Kwantificeert het huidige en toekomstige verzuim en WGA-kosten;
  3. Inventariseert de financiële HR-risico’s en normeert deze;
  4. Benoemt de concrete besparingsmogelijkheden.

Onze rapportage is tweeledig:

  1. Een cijfermatige rapportage van de huidige en de te verwachten kosten die betrekking hebben op de sociale zekerheidsrisico’s van de overnamekandidaat;
  2. Een onderbouwd advies waarin wij aangeven welke besparingen na overname te realiseren zijn.

Geïnteresseerd in onze visie en mogelijkheden? Neem contact met ons op.