Mijn verzuimpercentage is laag. Zijn er nog andere manieren om te besparen?

Goed dat het verzuimpercentage laag is in uw organisatie.
Een laag percentage geeft een eerste indicatie van de verzuimkosten binnen uw organisatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om verder te besparen.

A. Verzuimaudit

Een verdere financiële analyse van uw verzuimpercentage levert vaak verrassende conclusies op, omdat inzichtelijk wordt waaruit het verzuimpercentage bestaat; Het maakt  financieel veel verschil of het cijfer één langdurig arbeidsongeschikte manager met een hoog inkomen of een aantal kortdurend zieke productiemedewerkers vertegenwoordigt.

De Verzuimaudit van ConvalSense is een analyse naar uw verzuimkosten, -beleid en -proces. Voor het in kaart brengen van de verzuimkosten gebruiken wij een door TNO en CBS ontwikkeld model. Bij dit onderzoek wordt onder meer gekeken naar uw visie op verzuim, verzuimduur, casemanagement en de rol van uw arbodienst. De rapportage van dit onderzoek en onze aanbevelingen bespreken we met u. In overleg implementeren wij onze voorstellen.

B. Besparingsonderzoek Sociale Zekerheid

Een belangrijk onderdeel van de personeelskosten is ons sociale zekerheidsstelsel, in de volksmond de sociale lasten. In de praktijk blijkt dat zowel UWV als belastingdienst onbedoeld regelmatig fouten maken in de vaststelling van de hoogte van deze sociale lasten. En dat vrijstellingen en kortingen vaak niet worden benut, simpelweg omdat organisaties niet bekend zijn met het bestaan van dergelijke regelingen.

Uit eigen onderzoek is gebleken dat organisaties hierdoor gemiddeld € 120,- per werknemer onbenut laten. En dat is logisch: sociale zekerheid is een vak.

Wij gaan voor u op zoek naar besparingen met onze Besparingsonderzoek Sociale Zekerheid. Wij sporen fouten, gemaakt door UWV en/of Belastingdienst, op en zoeken naar niet-benutte gelden binnen de sociale zekerheid en loongerelateerde fiscale wet- en regelgeving. Uit ervaring weten wij dat de omvang van deze besparingen er niet om liegen. Een dergelijk onderzoek, dat wij no-cure-no-pay uitvoeren, is dan ook zeker de moeite waard.

C. WGA management

Het verzuimpercentage vertelt iets over de arbeidsongeschiktheid van werknemers gedurende de eerste 2 jaar, de Ziektewetperiode. Indien een werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is kan hij een aanvraag doen voor een WIA-uitkering en verdwijnt de medewerker uit het verzuimpercentage. Financieel bent u echter dan nog gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor deze (ex-)medewerker, financieel en organisatorisch. Naast het betalen van zijn uitkering en de kosten van re-integratie vult u deze re-integratie ook actief in wanneer u eigenrisicodrager bent. U hebt echter in grote mate invloed op de hoogte van deze kosten en kunt de financiële schade verregaand beperken. Dat is echter een tijdrovende aangelegenheid, zeker wanneer u niet thuis bent in het juridische, organisatorische en medische aspect van een re-integratietraject.

Wij van ConvalSense helpen u bij de begeleiding van (ex-)werknemers met een WGA-uitkering. Onze aanpak is dusdanig, dat u verzekerd bent van een zo kort mogelijk re-integratietraject en een flinke besparing in uw kosten. Bij ruim driekwart van de door ons begeleide dossiers realiseerde wij een (aanzienlijke) kostenbesparing. De verzoeken waarbij wij om IVA uitkering verzochten zijn voor 90% geaccepteerd.

D. BeZaVa check

Door de hervormingen in de Ziektewet krijgt u nu de kosten van voormalige tijdelijke werknemers aan u toegerekend. Deze toerekening kan financiële gevolgen hebben voor uw organisatie; Bedragen tot € 250.000 per ex-werknemer zijn realistisch. Een gedegen onderzoek naar de juistheid van de gegevens die het UWV aanlevert kan u veel kosten besparen. ConvalSense geeft u de oplossing met onze BeZaVa check om grip op deze kosten te krijgen. Wij onderzoeken de toewijzingsbrieven, beoordelen de verklaringen en medische herstelmeldingen. Indien nodig maken wij bezwaar zodat uw kosten tot een minimum worden beperkt.

Onze oplossingen:

Risico analyse en onderzoek

Risicomanagement & Beheersing

Risico preventie