Besparingsonderzoek Sociale Zekerheid

Organisaties zijn continu op zoek naar mogelijkheden om te besparen, zeker in tijden van economische tegenwind.
Maar ook in goede tijden is het verstandig de kosten nauwlettend in de gaten te houden. Personeelskosten en personeelsgerelateerde kosten vormen in veel gevallen de hoogste kostenpost binnen organisaties. Vaak wordt bij het realiseren van besparingen dan ook als eerste naar deze kostencomponenten gekeken.

Een belangrijk onderdeel van de personeelskosten zijn de kosten die komen vanuit het sociale zekerheidsstelsel (in de volksmond de sociale lasten). Hier wordt echter vaak aan voorbij gegaan.
In de praktijk blijkt dat zowel het UWV als de belastingdienst onbedoeld regelmatig fouten maken in de vaststelling van de hoogte van deze sociale lasten. Verder blijven vrijstellingen en kortingen vaak onbenut, simpelweg omdat organisaties onbekend zijn met het bestaan van dergelijke regelingen. En dat is logisch: sociale zekerheid is een vak.

Wij van ConvalSense helpen u met de realisatie van besparingen met ons Besparingsonderzoek Sociale Zekerheid door het vaststellen van fouten die gemaakt zijn door het UWV en/of de belastingdienst. Ook onderzoeken wij met terugwerkende kracht onbenutte gelden op het gebied van sociale zekerheid en loongerelateerde fiscale wet- en regelgeving.
Onze ervaring leert dat de omvang van deze besparingen er niet om liegt. Een dergelijk onderzoek, dat wij no-cure-no-pay uitvoeren, is dan ook zeker de moeite waard.

Het onderzoek

Onze specialisten op het gebied van sociale zekerheid en loonheffingen onderzoeken de administratieve vastleggingen (de personeelsdossiers en de loonadministratie) op onder andere de volgende onderdelen:

 • afdracht sociale verzekeringspremies UWV / Belastingdienst
 • beschikkingen gedifferentieerde premie WAO/WGA
 • beschikkingen WIA
 • premiekortingen en premievrijstellingen
 • vaststelling SFB-status werknemers (Structureel Functionele Beperking)
 • recht op uitkeringen (Ziektewet, WAO en WIA)
 • Wet Vermindering Afdracht
 • bezwaar- en beroepszaken.

Indien u eigenrisicodrager bent voor de WGA, omvat het onderzoek eveneens een risico- analyse, waarbij de volgende aspecten aan de orde komen:

 • inlooprisico (controle juiste afkoop bij private verzekering)
 • verborgen risico (werknemers die achteraf aan u kunnen worden toegerekend)
 • verzekerbaar risico (werknemers verzekerd via private verzekering)
 • onverzekerbaar risico (werknemers verzekerd bij UWV).

Na het opvragen van de benodigde gegevens wordt het onderzoek volledig zelfstandig door ons uitgevoerd. Uw benodigde tijdsbesteding wordt hierdoor tot een minimum beperkt.
Na afronding van ons onderzoek claimen wij namens u de bedragen waar u nog recht op hebt bij het UWV en de belastingdienst en zorgen wij dat u de bedragen ook daadwerkelijk ontvangt. Bovendien nemen wij u eventuele bezwaarzaken uit handen. Kortom, wij bieden u een volledig afgerond traject.

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek geven onze consultants u een onderbouwde indicatie van het op u van toepassing zijnde besparingspotentieel.

Geïnteresseerd in onze visie en mogelijkheden? Neem contact met ons op.